Prepper verdens største bakke 🇳🇴 🇬🇧 🇩🇪

Med full tillit til en vaier som hjelper han opp, kjører Odd Brandtenborg preppemaskin opp og ned Vikersund-bakken.

Tekst/foto: Bendik Hansen

–En journalist svimte av en gang, vettu. Vi svingte rundt på toppen, sånn vi gjorde nå, og da trodde han at det skulle gå galt. I et beist av et beltekjøretøy dundrer Odd Brandtenborg opp og ned det som per dags dato har status som verdens største hoppbakke. Hver eneste sesong går det med rundt 100 timer med arbeid, og slikt blir det gode tilbakemeldinger av. FIS og bakkeansvarlig skryter av prepareringsjobben, som er nødt til å være 100% for at alt skal gå bra.

Beltene får fart, støyen er altomsluttende og vi nærmer oss foten av bakken. I et rolig, kontrollert tempo kjører vi oppover. –Når vi kommer forbi 160 meter er det cirka 38 grader helling, forteller Brandtenborg som om det ikke er noe big deal. Undertegnede er noe mer i tvil, særlig med tanke på at vi straks skal ned igjen.

Odd Brandtenborg  (Foto: Bendik Hansen)

Har ikke høydeskrekk

I jobben som tømrer har prepperen vendt seg til å jobbe i høyden. Vaieren som trekker oss opp bakken har røket flere ganger tidligere, også med Odd i førerhuset. Allikevel føler han ikke særlig på noe høydeskrekk. –Det er litt som å kjøre bil. Den dagen man ikke tør å kjøre fordi man er redd elg, er det bare å parkere bilen for godt. Med stor selvsikkerhet manøvrerer han oss rundt på toppen, og vinsjen snur seg rundt 180 grader. Nedfarten er så bratt at vi (kameradame og meg, jou.anm.) blir nødt til å ha føttene på vinduet i front av oss. Vel nede på sletta slår det meg at det mest ekstreme som foregår i Vikersund ikke nødvendigvis er skiflyvning, men derimot preppingen.

 

🇬🇧 ENGLISH:

Grooms the World’s Largest Ski-Jumping Hill

With full trust in the wire that helps him up, Odd Brandtenborg drives the grooming machine up and down Vikersundbakken.

Text/Photo: Bendik Hansen

“A journalist fainted once, you know. We swung around at the top, like we just did, and then he thought everything was going to go wrong.” In a beast of a caterpillar vehicle, Odd Brandtenborg thunders up and down what is, per today’s date, the world’s largest ski-jumping hill. Every single season, it takes around 100 hours of work; and that’s what gives good feedback. FIS and the hill manager praise the grooming work, which is necessary if everything is to go well.

The treads go fast, the noise is deafening, and we are getting closer to the bottom of the hill. In a calm, controlled tempo, we drive up the hill. “When we pass 160 meters, it is approximately a 38 degree slope,” tells Brandtenborg, like it’s not a big deal. The undersigned is more in doubt, especially with the thought that we will be going downhill again.


Odd Brandtenborg  (Photo: Bendik Hansen)

Doesn’t have a fear of heights

In his job as a carpenter, the groomer has gotten used to working at a height. The wire that pulls us up the hill has broken several times previously; also with Odd in the cab. Even still, he doesn’t have much of a fear of heights. “It’s a little like driving a car. The day you’re afraid to drive because you’re afraid of moose, you have to park your car for good.” With grat confidence, he maneuvers us around at the top, and the winch turns itself around 180 degrees. The slope is so steep that we (camera woman and me, journalist remarks) have to put our feet on the window in front of us. Safely down at the outrun, it hits me that the most extreme activity happening in Vikersund isn’t necessarily the ski-flying, but the grooming.

 

🇩🇪 DEUTSCH:

So wird die größte Skiflugschanze der Welt präpariert

Odd Brandtenborg vertraut beim Präparieren der Schanze in Vikersund, voll auf ein Drahtseil.

Text/Foto: Bendik Hansen

„Einmal fiel sogar ein Journalist ganz oben vor Angst in Ohnmacht“, erzählt Odd Brandtenborg, während er mit einer gigantischen Pistenraupe die größte Skiflugschanze der Welt präpariert. Um die Schanze perfekt zu halten, muss er jede Saison mindestens 100 Stunden in der Pistenraupe verbringen. Der internationale Ski-Verband und die Verantwortlichen geben ihm viel Lob.

Es geht langsam und kontrolliert nach oben. „An der 160-Meter-Marke beträgt die Neigung ungefähr 38°“, sagt Brandtenborg gelassen, und das, obwohl es gleich wieder runter geht.

Odd Brandtenborg (Foto: Bendik Hansen)

Kennt keine Höhenangst

Odd Brandtenborg ist als Zimmermann höhen gewohnt. Der Seildraht, der uns hochzieht, ist schon öfters abgerissen. Trotzdem hat er keine Angst. „Es ist ein bisschen wie Autofahren. Wenn du immer Angst vor einem Elch hast, kannst du den Wagen gleich zu Hause lassen“, sagt Brandtenborg.

Selbstsicher kehrt Brandtenborg an der Spitze mit der Pistenraupe um. Die Seilwinde dreht sich 180° und die Fahrt nach unten beginnt. Die Schanze ist so steil, dass wir in der Pistenraupe liegen müssen. Als wir wieder unten sind, ist es klar, dass das Präparieren extremer als das Springen ist.

Aus dem Norwegischen übersetzt von Jonas Nikolaisen.

By |2018-03-18T17:33:30+00:0017. mars 2018|Neuigkeiten, News, Nyheter|0 kommentarer